Obowiązkowe przeglądy instalacji w domach i mieszkaniach. Za ich brak grożą kary i konsekwencje

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania budynku w należytym stanie, dlatego też ciąży na nich obowiązek dokonywania obowiązkowych przeglądów i napraw. Będąc właścicielem nieruchomości należy zadbać mi.in o przegląd instalacji elektrycznej, gazowej czy przegląd kominiarski. Niedopełnienie tych obowiązków może nieść poważne konsekwencje. Właściciele budynków mają szereg obowiązków. Nie tylko utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym jest ich powinnością. Mając nieruchomość trzeba pamiętać o jej przeglądach. Przypominamy to jak często należy ich dokonywać.

# Przeglądy raz na pół roku

Właściciele budynków, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2 lub powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 mają obowiązek dokonywania przeglądów nieruchomości dwa razy do roku w zakresie sprawdzenia: 1) Elementów budynku i instalacji narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania 2) Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska Przeglądów należy dokonać w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Źródło: shutterstock

# Przeglądy które należy wykonać co roku

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane właściciel nieruchomości lub jej zarządca co najmniej raz w roku ma obowiązek kontroli: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

# Przeglądy które należy wykonać co 5 lat

W dalszej części art. 62 Prawa budowlanego ustawodawca wskazuje, że co najmniej raz na pięć lat należy: 1) sprawdzić stan techniczny i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; 2) dokonać kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; Jak wskazują eksperci i wynika to również z przepisów dotyczących ubezpieczeń majątkowych właściciele nieruchomości korzystający z instalacji fotowoltaicznej powinni dokonywać jej przeglądu nie rzadziej jak co 5 lat. Eksperci zalecają przeglądy co dwa lata. W zależności od wielkości instalacji cena przeglądu waha się od 300 do 1000 zł, do tego należy doliczyć koszt dojazdu ekipy. Przeglądy na koszt właściciela nieruchomości Trzeba pamiętać, że wszystkie przeglądy muszą być dokonywane przez osoby, które posiadają wymagane przez prawo uprawnienia. Stawki za poszczególne przeglądy mogą się znacząco różnić i są one kosztem właściciela nieruchomości. Stawki opłat za poszczególne usługi są zróżnicowane w zależności od zakresu usługi jak i miejsca położenia nieruchomości.

# Kary za brak przeglądów w nieruchomości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za brak przeglądów grożą grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli na właścicielach lub zarządcach obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 91a, kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przegląd instalacji a wypłata odszkodowania Trzeba też zaznaczyć, że ważne przeglądy są niezbędne w procesie likwidacji szkód majątkowych . Zakłady ubezpieczeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zwykle wskazują, że np. w przypadku pożaru niezbędne jest przedłożenie ważnego przeglądu kominiarskiego. Z kolei w przypadku wystąpienia przepięcia lub zwarcia instalacji należy w toku likwidacji szkody przedłożyć dokumenty poświadczające wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej. W sytuacji kiedy dojdzie do wybuchu gazu lub zaczadzenia trzeba przedłożyć raporty z badania instalacji kominowej i gazowej. Dlatego tak ważne jest posiadanie aktualnych przeglądów instalacji zamontowanych w domu lub mieszkaniu.

EWELINA CZECHOWICZ, 13 PAŹDZIERNIKA 2022